நோக்கியா செல்லைப்போன்று 800 வருடப்பழைய மொபைல் கண்டுபிடிப்பு

05-1452011386-8

தொல் பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பழமையான செல்போன் போன்ற வடிவமுடைய மொபைல் போன்ற ஒரு பழம்பொருள் வாய்ந்த பொருள் ஒன்று கிடைத்துள்ளது. இது 800 ஆண்டுகள் பழமையானது.  இது புரளி என்று கருத்துக்கள் வெளிவந்த வண்ணம் உள்ளது.

இதை ஆஸ்திரியாவில் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.  இதில் உள்ள எழுத்துக்கள் பழங்கால ஈரான் எழுத்துக்கள் என்று கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த எழுத்துக்கள் க்யூனிபார்ம் எழுத்துக்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றது.  அது ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது.

இந்தப்பொருள் என்னப்பொருள்.  இது எதைக்குறிக்கின்றது என்று புரியவில்லை என்கின்றார்கள். ஆனால் இந்த பொருளானது நோக்கியா 3310 மாடல் செல்போனைப்போன்று உள்ளது.  என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.  இதற்கும் அதற்கும் எந்த தொடர்பும் இருக்காது. ஆனால் இந்த பொருள் எதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிக்க முயற்சிசெய்கின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.